algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – TTS QUALITY LOGISTICS B.V.

1. ALGEMEEN

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan TTS Quality Logistics B.V. in opdracht gegeven expeditie en/of transport en/of warehousing en/of douane werkzaamheden.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan TTS Quality Logistics B.V. een of meerdere opdrachten verstrekt tot het verrichten van expeditie en/of transport en/of warehousing en/of douane werkzaamheden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voor­waarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Naast deze algemene voorwaarden zijn op alle grensoverschrijdende expeditie en/of transport werkzaamheden de FENEX Algemene Nederlandse Expeditie Voorwaarden en/of de CMR condities van toepassing. Voor Warehousing en/of Douane activiteiten zijn de LSV 2014 voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van TTS Quality Logistics B.V. (www.tts-ql.com) en een exemplaar zal op schriftelijk verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indi­en TTS Quality Logistics B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TTS Quality Logistics B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle tarieven geoffreerd door TTS Quality Logistics B.V., schriftelijk dan wel telefonisch, zijn te allen tijde exclusief BTW, eventuele in/uitklaringskosten, accijnzen en/of invoerrechten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Alle door TTS Quality Logistics B.V. uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen na uitgifte datum, bij daadwerkelijk transport tot en met het einde van het lopende jaar, tenzij anders overeengekomen.

2.3 TTS Quality Logistics B.V. behoudt zich het recht voor het overeengekomen tarief tussentijds te verhogen indien de marktsituatie en/of kostprijsbepalende factoren daarom vragen. Indien de prijsver­hoging meer bedraagt dan 10% van het overeengekomen tarief dan is de opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

2.4 Op alle door TTS Quality Logistics B.V. geoffreerde tarieven geldt geen dieselolietoeslag clausule, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.5 Bij berekening van de tarieven wordt de volgende conversie toegepast; 1 laadmeter = 1750 Kg 1 Europallet = 0.4 Ldm = 700 Kg 1 m3 = 333 Kg 1 Blokpallet = 0.5 Ldm = 875 Kg. Voor bepaalde landen geldt een andere conversie, welke in de offerte voor dat specifieke land is uitgelegd.

2.6 Indien het opgeven dan wel het maximum gewicht wordt overschreden zonder dat TTS Quality Logistics B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gebracht, zullen eventuele boetes alsmede alle overige kosten als gevolg van dit overgewicht aan de opdrachtgever worden doorbelast.

 

3. OPDRACHT

3.1 Opdrachten worden geaccepteerd onder nadrukkelijk voorbehoud van normale onveranderde vervoersomstandigheden.

3.2 TTS Quality Logistics B.V. behoudt zich immer het recht voor de opdracht uit te laten voeren door derden.

3.3 De opdracht wordt onder meer vastgelegd in de voor dat transport geldende vrachtbrief. De afzender dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van deze vrachtbrief, alsmede alle overige wettelijke benodigde documenten. Afwezigheid, onregelmatigheid of verlies van de vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid van de vervoersovereenkomst aan.

3.4 ADR Goederen / gevaarlijke stoffen worden alleen geladen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de transportopdracht en na akkoord van TTS Quality Logistics B.V.. De afzender is verantwoordelijk voor juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, het vervoers-document, de afzenderverklaring en gevarenkaarten in de voorgeschreven talen. De gevarenkaarten dienen tevens te worden bijgevoegd in de talen van de transiterende landen alsmede de taal van de chauffeur.

3.5 Europallets worden door TTS Quality Logistics B.V. NIET geruild, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6 TTS Quality Logistics B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor boetes en/of andere financiële consequenties die voortvloeien uit afspraken die gemaakt zijn tussen de afzender en/of vrachtbetaler en ontvanger en/of geadresseerde.

3.7 Aangeboden goederen dienen goed en deugdelijk verpakt te zijn bestemd voor internationaal transport. Voor eventuele schade door ondeugdelijke verpakking blijft de opdrachtgever aansprakelijk.

 

4. LAAD / LOSTIJDEN – ANNULERINGEN

4.1 TTS Quality Logistics B.V. hanteert de volgende laad- en lostijden per zending: < 3 Ldm – maximaal 30 Minuten, < 6.5 Ldm – maximaal 75 minuten, < 10 Ldm – maximaal 120 minuten en < FTL – maximaal 180 minuten.

4.2 Indien een langere laad- of lostijd noodzakelijk is dient TTS Quality Logistics B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.3 Indien de werkelijke laad- en/of lostijden langer duren als vermeldt in artikel 4.1 of als overeengekomen zullen wij extra kosten in rekening brengen à € 45,- per uur met een maximum van € 450,- per wachtdag.

4.4 Indien de opdrachtgever op de dag van belading of de dagen voorafgaand aan het laden annuleert, is TTS Quality Logistics B.V. gerechtigd de volgende percentages als foutvracht door te belasten; 100% op de dag van belading, 75% op de dag voor belading en 25% twee dagen voor belading.

 

5. BETALING, RETENTIERECHT EN PANDRECHT

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen plaats te vinden in EURO en binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim zonder dat hier enige inge­brekestelling nodig zal zijn. Vanaf de vervaldag is TTS Quality Logistics B.V. gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen in hoogte van 0.5% per 14 dagen.

5.3 Vrachtbrieven en/of CMR’s worden op verzoek nagezonden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Reclamaties dienen uitsluitend schriftelijk en binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur ingediend te worden.

5.5 TTS Quality Logistics B.V. heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die TTS Quality Logistics B.V. uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is TTS Quality Logistics B.V. gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.

5.6 TTS Quality Logistics B.V. kan de in lid 5.5 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande en/of toekomstige opdrachten.

5.7 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daarom­trent overeenstemming bestaat – ondershands.

 

6. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Op alle aan TTS Quality Logistics B.V. opgegeven grensoverschrijdende expeditie en/of transport opdrachten worden uitsluitend en uitdrukkelijk uitgevoerd onder FENEX condities.

6.2 De door TTS Quality Logistics B.V. ingeschakelde vervoerders zijn dwingendrechtelijk verzekerd tegen minimaal de voorwaarden zoals vermeld in de CMR condities. LET OP: Hierin is ook een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen gerelateerd aan een maximum per kilogram vervoerd gewicht in geval van verlies of schade (zie CMR-Condities art. 23.3) en in geval van vertraging gerelateerd aan de vrachtprijs (zie CMR-Conditiesart. 23.5).

6.3 Op alle aan TTS Quality Logistics B.V. opgegeven Warehousing en/of Douane activiteiten zijn de LSV 2014 voorwaarden van toepassing. LET OP: Hierin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen van 100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voor Logistieke Activiteiten (Zie LSV 2014 art. 5.3) en 10.000 SDR voor andere schade dan schade aan en/of verlies van de zaken (zoals douaneactiviteiten) (Zie LSV 2014 art. 5.5).

6.4 Indien er sprake is van transportschade en/of een afwijking in het aantal / gewicht van het geleverde goed dient dit binnen 24 uur na lossing uitsluitend schriftelijk gemeld te worden.

 

7. RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TTS Quality Logistics B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partijen aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de met TTS Quality Logistics B.V. gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Almelo.

 


Wij kunnen ons met recht een betrouwbare logistieke ketenregisseur noemen.

Mooie verhalen, maar klopt het ook allemaal? Test het zelf en neem vandaag nog contact op voor het aanvragen van een offerte, binnen 2 minuten is het online het formulier ingevuld. Op werkdagen heeft u binnen enkele uren antwoord. Kan het niet zo lang wachten, neem dan telefonisch contact met ons op. U ontvangt dan direct antwoord op uw logistieke vraag.